Účetní závěrka

Účetní závěrka je soubor finančních výkazů, které sestavuje každá účetní jednotka k poslednímu dni účetního období. Cílem účetní závěrky je poskytnout informace o účetní jednotce, t. j. o jejím hospodaření s finančními prostředky, o jejich nákladech a výnosech, finančních tocích, vlastním kapitálu, o hmotném i nehmotném majetku firmy, o závazcích a pohledávkách.

Účetní závěrka musí obsahovat:

 • Název společnosti, u právnické osoby místo podnikání, u fyzické osoby bydliště i místo podnikání (pokud je jiné než bydliště)
 • IČO, pokud bylo firmě přiděleno
 • Datum, ke kterému závěrku sestavujeme
 • Den, kdy byla sestavena
 • Období, za jaké byla sestavena
 • Datum, ke kterému závěrku sestavujeme
 • Podpis statutárního orgánu nebo podpis fyzické osoby a podpis účetního a osoby odpovědné za vypracování závěrky


Účetní závěrka musí kromě uvedeného v podvojném účetnictví obsahovat:

 • Rozvahu
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Datum, ke kterému závěrku sestavujeme
 • Poznámky


Účetní závěrka musí kromě uvedeného v podvojném účetnictví obsahovat:

 • Výkaz o příjmech a výdajích
 • Výkaz o majetku a závazcích