Účetní knihy

Účetní knihy jsou významnými dokumenty na evidenci všech přírůstků a úbytků majetku, zdrojů, příjmů, výdajů.

Druhy a obsah účetních knih upravuje zákon o účetnictví, podle kterého musí podnikatel účtující v soustavě jednoduchého účetnictví vést následující účetní knihy:

 • Peněžní deník
 • Kniha pohledávek
 • Kniha závazků
 • Pomocné knihy


Vedení účetních knih je zapotřebí k prokázání a vykazování předmětu účetnictví v účetní závěrce, např.. kniha zásob, kniha dlouhodobého majetku, ... Účetní knihy se vedou v peněžních jednotkách. V pomocných knihách se používají i naturální jednotky.

Zákon o účetnictví definuje termíny, kdy podnikatel musí otevřít a uzavřít účetní knihy.

Podnikatel otevírá účetní knihy:

 • Ke dni zahájení podnikání
 • K prvnímu dni účetního období
 • Ke dni účinnosti prohlášení konkursu nebo vyrovnání


Podnikatel uzavře účetní knihy:

 • Ke dni skončení podnikání
 • K poslednímu dni účetního období
 • Ke dni předcházejícímu dni účinnosti prohlášení konkursu nebo vyrovnání


Peněžní deník
Je nejdůležitější účetní knihou ve vedení jednoduchého účetnictví. Je určen na účtování:

 • Příjmů a výdajů v hotovosti
 • Příjmů a výdajů na bankovních účtech
 • Průběžných položek
 • Uzávěrkových účetních operací na konci účetního období


Kniha pohledávek
Pohledávky ode dne jejich vzniku do dne jejich zániku účtujeme v knize pohledávek, která může mít různou formu. Postupy účtování v jednoduchém účetnictví neobsahují žádné podrobnosti o knize pohledávek ani o knize závazků.

Může to být předtištěná kniha z prodejny tiskopisů, obyčejný sešit, případně můžete použít počítačový program na evidenci pohledávek (například Excel) nebo si zakoupíte nějaký účetní program.

Kniha pohledávek by měla obsahovat zejména údaje o:

 • Dlužnících
 • Pohledávkách v peněžním vyjádření
 • Poskytnutých zálohách
 • Poskytnutých úvěrech (půjčkách)
 • Pohledávkách daní z příjmů
 • Pohledávkách nepřímých daní (DPH, spotřebních daní)
 • Pohledávkách vůči Správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně


Vysvětlivky:
Pohledávka - je právo vznikající věřiteli požadovat plnění od dlužníka vzniklé na základě určitého závazkového vztahu. Pohledávka je z ekonomického hlediska určitou formou obchodního úvěru obchodnímu partnerovi jako projev jejich vzájemných obchodních vztahů. Prodávající tím, že nevyžaduje okamžitou platbu financuje kupujícího, protože mu poskytl dodávku bez okamžité platby nebo jiného plnění.

Kniha závazků
Závazky ode dne jejich vzniku do dne jejich zániku účtujeme v knize závazků, která může mít různou formu. Postupy účtování v jednoduchém účetnictví neobsahují žádné podrobnosti ani o knize závazků.

Může to být předtištěná kniha z prodejny tiskopisů, obyčejný sešit, případně můžete použít počítačový program na evidenci pohledávek (například v Excel) nebo si zakoupíte nějaký účetní program.

Kniha závazků by měla obsahovat zejména údaje o:

 • Věřitelích
 • Výši závazku v peněžním vyjádření
 • Přijatých zálohách
 • Přijatých úvěrech
 • Závazcích daně z příjmů
 • Závazcích nepřímých daní
 • Závazcích vůči Správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně


Vysvětlivky:
Závazek - lze definovat jako povinnost dlužníka poskytnout plnění svého závazku vůči věřiteli. Závazky u podnikatelů vznikají nejčastěji ze smluvních vztahů za přijaté dodávky, práce, služby. Závazky také mohou vzniknout z neplnění smluv (úroky z prodlení, smluvní pokuty ,...) v důsledku škod, atd. ..

Pomocné knihy
Pomocné knihy slouží k evidenci ostatních složek majetku a závazků pokud je jejich vedení potřebné k prokázání a vykazování předmětu účetnictví. V pomocných účetních knihách se používají kromě peněžních jednotek i naturální jednotky.

Za pomocné knihy se považují:

 • Knihy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Knihy finančního majetku
 • Kniha zásob
 • Kniha cenin
 • Pokladní kniha
 • Kniha účtů v bance
 • Knihy o závazcích z pracovněprávních vztahů
 • Kniha sociálního fondu