Daňová kontrola

Daňová kontrola je strašákem mnoha malých i větších podnikatelů. Ačkoliv je podnikatel přesvědčen, že všechny doklady, odvody i vykázané a odvedené daně má v pořádku, přece jen určitý stres a nejistota s ohlášením daňové kontroly nastane u každého. Je dobré vědět, na co má podnikatel nárok, v případě že mu na dveře zaklepe daňová kontrola.

Oznámení o zahájení kontroly
Kontrolu vám musí správce daně oznámit písemně s uvedením přesného data a místa zahájení kontroly. V případě, že vám datum nevyhovuje, do osmi dnů od doručení oznámení si můžete dohodnout nový termín kontroly. Důležitou podmínkou je, že daňová kontrola musí začít do 40 dnů od doručení oznámení o jejím zahájení. Jsou i případy, kdy správce daně kontrolu předem oznámit nemusí. Správce daně je oprávněn zahájit daňovou kontrolu i bez oznámení, pokud hrozí, že účetní nebo jiné doklady budou znehodnocené, zničené nebo pozměněné, nebo pokud o provedení daňové kontroly požádají orgány činné v trestním řízení.

Poté, co dostanete písemné sdělení od daňového úřadu s datem, kdy se začne kontrola, budete mít čas na zajištění všech dokladů, které by vám mohly chybět. Ve sdělení se dozvíte i to, které zdaňovací období a který druh daně budou inspektory zajímat. Dále máte jako kontrolovaný subjekt povinnost zajistit vhodné místo a podmínky pro provedení daňové kontroly.

Pokud to nemůžete zajistit, například pro probíhající rekonstrukci vašich administrativních prostor, musíte finančnímu úřadu půjčit veškeré doklady, které si od vás vyžádá. Takový způsob propůjčení dokladů a tedy samotný průběh daňové kontroly v prostorách daňového úřadu se použije i v případě malých živnostníků nebo firem, které nemají velké množství dokladů.

Během celé kontroly můžete předkládat vlastní důkazy a vysvětlení k jejím zjištěním. Pokud se vám nelíbí postup kontrolorů nebo výsledky kontroly, máte právo uvést své vysvětlení v protokolu a také uplatnit námitku vůči závěrům nebo postupům. Pokud vám přesto bude uložena pokuta a vy s tím nesouhlasíte, máte právo využít opravné prostředky a nakonec i právo domáhat se žalobou u příslušného soudu přezkumu legality rozhodnutí Finančního úřadu.

V podvědomí podnikatelů je zakotveno, že daňové kontroly se zaměří na určité druhy činností na nadměrné odpočty nebo na podnikatele, kteří jsou dlouhodobě ve ztrátě, což však není pravda. Daňové úřady mají specializovaný software, kterému když zadají kritéria týkající se druhu daně a výše obratu nebo výši ztráty, software zúží výběr poplatníků, u nichž výkon kontroly nakonec schvaluje ředitel příslušného daňového úřadu.

Co všechno mohou kontroloři prověřovat
Kontrola se zajímá o všechno. Na marketingových odděleních firem i o smlouvy, fotografie, všechny reklamní nosiče. Připravte se na to, že daňová kontrola prověří všechny vaše doklady. Důležitou součástí kontroly je ověření dodržování zákona o účetnictví - zda je vše řádně vyúčtováno, jestli máte všechny příjmové a výdajové doklady a zda je skutečná výše příjmů a výdajů shodná s tím, co jste přiznali v daňovém přiznání. Kontroloři budou zkoumat také oprávněnost výdajů a odpočtu DPH. Dalším ověřováním je formální správnost dokladů, zda obsahují všechny údaje, které obsahovat mají a zda jsou doklady po formální stránce správně.

Daňový úřad nemá lhůtu, do níž musí jednatele firmy informovat o výsledku kontroly. Musí mu jen doručit protokol s výzvou k vyjádření a projednání. Ode dne jejího doručení může daňový subjekt uplatnit námitku proti postupu při výkonu kontroly. Pak má právo se k protokolu do osmi pracovních dnů vyjádřit, přičemž zmeškání této lhůty nelze prominout.

Co se stane když nebudete chtít s kontrolou spolupracovat?
Pokud nebudete s kontrolou spolupracovat, daňový úřad si může zjistit základ daně a stanovit daň podle různých pomůcek. Může si vyžádat i vyjádření ze státních orgánů, ale také z obcí. V předběžném opatření může poplatníkovi nařídit, aby se zdržel určitého jednání. Protokol podepisuje kontrolovaný daňový subjekt nebo jeho zástupce a také zaměstnanec správce daně. Pokud to odmítne nebo ho nepřevezme nebo se nezúčastní projednání protokolu v den určený ve výzvě, považuje se tento den za den projednání a doručení protokolu.

O něco jednodušší je to v případě daňové kontroly když podnikatelé vykonávají paušální výdaje. V případě uplatnění paušálních výdajů, nemusíte mít žádné doklady o výdajích a v podstatě nemusíte mít ani výdaje. Tento model zdanění příjmů je administrativně méně náročný a v případě daňové kontroly i téměř nepostižitelný za předpokladu, že poplatník veškeré příjmy přiznal a uvedl v daňovém přiznání.