Co má obsahovat výplatní páska?

Za každou vykonanou práci má zaměstnanec, který je u zaměstnavatele v pracovním poměru právo na mzdu. Mzda se vyplácí ve výplatních termínech dohodnutých v pracovní smlouvě. Při vyúčtování mzdy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci výplatní pásku obsahující veškeré údaje týkající se jednotlivých složek mzdy, provedených srážkách a o celkové ceně práce. Pro mnohé lidi jsou údaje na výplatní pásce nepřehledné a málo srozumitelné.

Páska by měla být sestavena tak, aby se v ní každý snadno zorientoval a aby byly jasně vidět údaje o čisté mzdě zaměstnance, platbách odvedených státu zaměstnancem a platbách odvedených zaměstnavatelem za zaměstnance.

Základní pojmy na výplatní pásce
Tarifní mzda je mzda, kterou má zaměstnanec sjednanou v pracovní smlouvě
Základní mzda je (tarifní mzda / počet pracovních dnů x počet odpracovaných dnů)
Hrubá mzda je základní mzda + pohyblivá složka (odměny, náhrady za dovolenou, PN)
Dílčí základ daně je (hrubá mzda - pojistné uhrazené zaměstnancem)
Zdanitelný základ je (dílčí základ daně - odpočitatelná položka, tzv.. Nezdanitelná část základu daně)
Záloha na daň je výše daně z příjmu, kterou hradí zaměstnanec ze svých příjmů
Čistá mzda je (hrubá mzda - pojistné zaplacené zaměstnancem - sražená záloha na daň)
Cena práce je (hrubá mzda zaměstnance + odvody, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel)

Výplatní páska musí obsahovat

 • Jméno zaměstnance a název zaměstnavatele
 • Období (měsíc a rok za které je mzda vyplacena)
 • Počet dnů dovolené za příslušný rok, počet dnů dovolené za minulý rok počet dnů vyčerpané dovolené, zůstatek dovolené
 • Tarifní mzdu
 • Úpravu základu daně (nezdanitelnou část základu daně)
 • Počet odpracovaných dnů a hodin, počet odpracovaných svátků, nočních změn a pohotovosti
 • Základní mzdu
 • Náhradu za čerpání dovolené (výpočet z průměrné hodinové mzdy za poslední 3 měsíce)
 • Náhradu za noční směny, svátky (počet odpracovaných hodin přes svátky), pohotovost v soboty a neděle
 • Osobní ohodnocení, prémie a odměny
 • Hrubou mzdu
 • Výpočet odvodů za příslušné pojišťovny placené zaměstnavatelem
 • Výpočet odvodů za příslušné pojišťovny placené zaměstnancem
 • Zálohu na daň ze mzdy
 • Čistou mzdu
 • Srážky ze mzdy (obědy, záloha nebo jiné srážky)
 • Daňový bonus (na každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti)
 • Cenu práce
 • Částku na účet (čistý příjem - srážky + daňový bonus)Co tvoří celkovou cenu práce?
Zaměstnanci častokrát nemají reálnou představu o výši nákladů, které stojí svého zaměstnavatele. Domnívají se, že výše hrubé mzdy z výplatní pásky je celková cena, kterou stojí svého zaměstnavatele. To kolik stojí zaměstnanec skutečně svého zaměstnavatele je vyjádřeno údajem celková cena práce. Jedná se vlastně o výši hrubé mzdy plus odvody, které platí zaměstnavatel za svého zaměstnance pojišťovnám.

Kolik na odvodech platí zaměstnavatel a kolik zaměstnanec?
Odvody se vyměřují z vyměřovacího základu (hrubé mzdy zaměstnance).

Na výplatní pásce by měly být pro lepší přehlednost a informovanost procenta uvedena u každé položky příslušných odvodů na pojištění placených zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanec může požádat zdravotní a sociální pojišťovnu o výpis z účtu s přehledem všech plateb aby si ověřil, kdy a jak za něj zaměstnavatel platil odvody.