Co vás naučí na kurzech účetnictví?

V dnešní době máme možnost vypracovat si účetnictví sami, můžeme si zaměstnat účetního, případně nechat účetnictví na specializovanou firmu. Co se můžeme naučit, pokud se přihlásíme na kurz účetnictví?

Většinou jsou kurzy zaměřené na tyto oblasti:
 • jednoduché účetnictví,
 • podvojné účetnictví,
 • mzdy a personální agenda,
 • tvorba podnikatelského plánu a další speciální oblasti
Mezi informace ohledně vedení jednoduchého účetnictví se zahrnuje: vedení peněžního deníku, evidence pohledávek, evidence závazků, vedení pokladní knihy, evidence majetku, evidence daně z přidané hodnoty, evidence majetku, evidence zásob, způsob zpracování podkladů pro přiznání k DPH a jeho vypracování, vedení ostatních účetních knih, sociální fond, měsíční přehledy, roční účetní uzávěrka, přiznání k dani z příjmů fyzických osob, daňové přiznání z motorových vozidel, softwarová podpora jednoduchého účetnictví, způsob zpracování dokladů pro jednoduché účetnictví, způsob archivace dokladů a nezbytné náležitosti účetních dokladů.

Kurz podvojného účetnictví by měl být zaměřen na vedení hlavní knihy, vedení analytické evidence, vedení deníku, evidence odeslaných faktur, evidence došlých faktur, evidence majetku, vedení pokladní knihy, podklady pro přiznání k DPH, vypracování daňového přiznání k DPH, roční účetní uzávěrka, měsíční přehledy, daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, přiznání k dani z motorových vozidel, software na podvojné účetnictví, inventura a inventarizace.

Některé firmy rozdělují informace do těchto oblastí:
 • Zákon o účetnictví, postupy účtování, účty, rozvaha, výsledovka
 • Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
 • Účtová třída 1 - Zásoby
 • Účtová třída 2 - Finanční účty
 • Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
 • Účtová třída 4 - Kapitálové účty
 • Účtová třída 5 - Náklady
 • Účtová třída 6 - Výnosy
 • Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
 • Souvislý příklad, účetní závěrka, uzávěrka, výpočet daňové povinnosti.
Oblast mezd a personální agendy obsahuje zpracování smluv (práce na hlavní pracovní poměr, dohoda, brigádní činnost), srážky ze mzdy, výplatní listiny, výpočet nemocenských dávek, dovolené, měsíční a čtvrtletní výkazy, evidence dovolené, mzdové a evidenční listy, podklady pro účetnictví, potvrzení o příjmu na žádost zaměstnance, hlášení o vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, zpracování ročního zúčtování daně ze závislé činnosti.

Zvláštními službami jsou například poskytování informace o vypracování podnikatelského plánu, který je třeba odevzdat, pokud chceme získat úvěr, půjčku, podporu nebo dotaci.

Mezi další patří kurzy o postupech účtování, o obchodních listinách, o účetních dokladech, o evidenci, o základech pracovního práva (zákoník práce, zákon o minimální mzdě, zákon o dani z příjmů, zákon o zdravotním pojištění, zákon o sociálním pojištění, zákon o náhradě příjmu při dočasné pracovní neschopnosti, zákon o cestovních náhradách), účetnictví neziskových, rozpočtových a příspěvkových organizací, IAS/IFRS - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.

Účtování na účtech účetní třídy 0 - Dlouhodobý majetek obsahuje
obsah účetní třídy 0, analytická evidence DM, pořízení, odepisování, vyřazení, účtování dlouhodobého majetku, opravné položky k dlouhodobému majetku, účtování pronájmu (leasingu)

Účtování na účtech účtové třídy 1 - Zásoby obsahuje
obsah pojmu zásob, oceňování zásob, pořízení zásob A, způsobem B, účtování zásob vlastní výroby, pořízení a prodej zboží, opravné položky k zásobám, analytická evidence zásob, manka a škody na zásobách, prodej nepotřebných zásob, účetní případy při roční účetní uzávěrce / materiál na cestě, resp. zboží na cestě /

Účtování na účtech účtové třídy 2 - Finanční účty obsahuje
obsah účtové třídy 2, účtování peněz, účtování na bankovních účtech, účtování běžných bankovních úvěrů, účtování krátkodobých finančních výpomocí, účtování krátkodobého finančního majetku, účtování vlastních akcií, dlužné cenné papíry, účtování vlastních dluhopisů, účtování opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku.

Účtování na účtech účtové třídy 3 - Zúčtovací vztahy obsahuje
obsah účetní třídy 3, účtování pohledávek a závazků z obchodního styku, účtování zúčtovacích vztahů se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, účtování daní a dotací, přechodné účty aktiv a pasiv, časové rozlišení nákladů a výnosů.

Účtování na účtech účtové třídy 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky obsahuje
obsah účtové třídy 4, základní kapitál, rezervy, dlouhodobé závazky, dlouhodobé bankovní úvěry, kapitálové fondy, fondy ze zisku a převedené hospodářské výsledky, fondy tvořené z nákladů.

Účtování na účtech účtové třídy 5 - Náklady obsahuje
obsah účtové třídy 5, účtování nákupů, účtování služeb, účtování osobních nákladů, účtování daní a poplatků, účtování provozních nákladů, účtování finančních nákladů, účtování rezerv, účtování mimořádných nákladů, účtování daní z příjmů.

Účtování na účtech účtové třídy 6 - Výnosy obsahuje
obsah účtové třídy 6, účtování tržeb za vlastní výkony a zboží, účtování změny stavu vnitropodnikových zásob, účtování aktivace výkonů a jiných provozních výnosů, účtování finančních výnosů, účtování mimořádných výnosů, převodové účty.

Souvislý praktický příklad z podvojného účetnictví
počáteční účet rozvažný, účetní uzávěrka, konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát, sestavení rozvahy, sestavení výkazu zisků a ztrát, výpočet a účtování daně z příjmů

Ceny kurzů se pohybují od 500 Kč za hodinu nebo v celkové částce od 5000 Kč.