Výpočet mezd

Mzda je odměna za práci v pracovním poměru vyplácená zpravidla měsíc zpětně v hotovosti, případně na bankovní účet zaměstnance. Jde většinou o peněžní, případně nepeněžní plnění (naturální mzda), které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci. Zpravidla se skládá ze základní mzdy a náhrady mzdy.

Rozlišujeme následující druhy mezd:

  • časová
  • úkolová
  • nominální (suma peněz, kterou zaměstnanec pobírá)
  • reálná (představuje množství zboží a služeb, které si může pracovník za tuto mzdu dovolit na trhu)
  • kompenzační mzda - kompenzuje určité znevýhodnění, např. práce na rizikových pracovištích - rizikové příplatky (hornické práce)
  • dynamická mzda - pokud v určité lokalitě vzniká zvýšená poptávka po určitém druhu práce (tento druh mzdy je nestálý, většinou dočasný)


Vzorec pro výpočet čisté mzdy:
HRUBÁ MZDA minus SRÁŽKY ZAMĚSTNANCE minus ZÁKLADNÍ nezdanitelná část

Výsledek je:
ZDANITELNÁ MZDA, která se zdaňuje platným % daně z příjmů = DAŇ

Následně vypočítáme čistou mzdu:
HRUBÁ MZDA minus SRÁŽKY minus DAŇ = ČISTÁ MZDA

Výška mzdy závisí na druhu vykonávané práce, od kvalifikace, od konkurenceschopnosti nabídky, od vyspělosti ekonomiky dané země a mnoha dalších faktorů. Mohou se však vyskytovat i rozdíly mezi jednotlivými regiony, částmi země. Minimální mzdu upravuje zákon o minimální mzdě, neupravuje však její výšku. Tu stanoví a upravuje vláda ČR.